четвртак, 04. март 2010.

FontForge - dodavanje diakritika

Uvod 

FontFoge George Williams-a možete download-ovati i installirati pomoću Ubuntu Software Center-a, Applications > Software Center > Graphics > FontForge ili pomoću terminala, Applications > Terminal i upišete:
sudo apt-get install fontforgeZatim download-ujete font „Alte Haas Grotesk“ sa DaFonts-a Link.
Tipografija uopšteno

Tipografija (grč. typos - žig, pečat + graphein - pisati) je pojam koji se definiše kao nauka o slovima, umetnost korištenja tipografskih slova, veština slaganja, izrade, oblikovanja i funkcionalne upotrebe slova itd.
Pismo - čine svi slovni i ostali znakovi (brojevi, znakovi interpunkcije, posebni znakovi itd.), a kojima je zajedničko to da su jednoobrazni i da svojim oblikom odgovaraju jedan drugom. U engleskom jeziku za taj pojam se koristi termin "typeface".
Font - ovaj pojam se u današnjoj digitalnoj eri koristi kao sinonim za pismo, pa čak i za porodicu pisama, potiče iz doba olovnih slova. U to doba se svaka veličina slova nekog pisma odlivala odvojeno, a jedna takva grupa slova nazivala se font. Dakle, dva skupa znakova istog pisma veličine 9 pt i 10 pt čine dva fonta.
Rez - (rez pisma) je određena stilizacija nekog pisma. Konkretno to znači da jedno pismo može imati različite stilove kao što su thin (tanki), light (svetli), regular (normal), bold (debeli ili tamni), italic (iskošeni), condesed (suženi), semibold (poludebeli), bolditalic (debeli iskošeni) itd.
Porodica - porodica nekog pisma sastoji se od svih rezova nekog određenog pisma (npr. pismo Futura u svim svojim rezovima čini porodicu pisma Futura).

Deo teksta je preuzet iz seminarskog rada Duje Perića objavljenog na Link.Za detaljnije značenje tipografskih pojmova pogledajte Tipografski rečnik (Scribd, Osnovni pojmovi tipografije Datei - Loomen, Tipografija... ).

Dijakritici u latičnom pismu

sedija (cedilla) kod ç (izvorno malo z pisano ispod c) koje je predstavljalo glas ts (c) u romanskim jezicima, a danas ѕ (s) ispred a, o i u.
haček (háček) u slovenskim jezicima koji označava palatalizaciju osnovnog slova, npr. c→č.
tilda u španskom ñ i portugalskim samoglasnicima ã i õ (izvorno malo n nad slovom) predstavljalo je eliziju prethodnog n, a danas se koristi za nazalizaciju osnovnog slova i estonsko õ.
akutni akcent á é í ó ú u španskom i drugim jezicima.
grav akcent à è ù ỳ francuskom, italijanskom i drugim jezicima.
sirkumfleks â ê î ô û u francuskom, rumunskom i drugim jezicima.
dijareza (umlaut) ä ë ï ö ü u nemačkom i drugim jezicima.
natpisana tačka ė ż u poljskom, letonskom i drugim jezicima.
ogonek ą ę į ų u poljskom, letonskom i drugim jezicima.
makron ā ē ī ū u letonskom i drugim jezicima.
dvostruki akutni akcent ő ű u mađarskom.
brev akcent ă ğ u rumunskom, turskom i drugim jezicima.
potpisani zarez ş ţ u rumunskom (često se meša sa sedijom).

preuzeto sa Wikipedije Link1 i Link2.Početak

Raspakujte download-ovan alte_haas_grotesk.zip fajl, i pročitajte Alte Haas Grotesk licence.rtf. Kao što vidite autor Yann Le Coroller nije precizirao da li dozvoljena bilo kakva intervencija na fontu. U ovakvim slučajevima je najbolje kontaktirati autora i detaljno mu objasniti šta želite menjati u njegovom fontu.
Opšte informacije o samom fontu možete videti ako izaberete font fajl i pritisnete desni taster miša, zatim iz padajućeg menia izaberite Open with Font Viewer.Dodavanje dijakritika

Pokrenite Font Forge i otvorite AlteHaasGroteskBold.ttf, u meniu View izaberite Label Glyph By > Unicode i proverite da li su dijakritci kreirani na unicod pozicijama 0301 i 030c (u ovom slučaju diakritici su kreirami pa ih ne morate sami kreirati). Zatim u meniu View izaberite Label Glyph By > Glyph Image. Nakon toga pronađite poziciju slova Ć, u unicod tabeli je obeležen kao 0106 (ukoliko vam je aktivan srpski latinični ili hrvatski raspored tastera na USA querty tastaturi pritisnite shift+“), nakon toga iz menia izaberite Element > Build > Build Composite Glyph. FontForge će preuzeti elmente slova C i dijakritika, i nakon toga samostalno kreirati slovo Ć (u nekim slučajevima ptrebno je korigovati poziciju dijakritika), ili jednostavno samo izaberite Element > Build > Build Accented Glyph tj. (Shift+Ctrl+A). Zatim sve ovo ponovite i sa slovima ć, Č, č.Sada pronađite poziciju slova d (unicod 0064, ili taster d), zatim pritisnite desni taster miša i u padajućem meniju izaberite Copy Reference, pa pronađite poziciju slova đ (unicod 0111) i pritisnite Ctrl+V ili Edit > Paste. Pronađite znak ÷ (unicod 00f7), zatim dvo-kliknite na Glyph i u novootvorenom prozoru sa alatom Pointer (crna strelica u paleti alata) izaberite ceo objekat srednje linije i kopirajte ga u clipboard, Edit > Copy (Ctrl+C). Nakon toga otvorite prozor Glyph-a d (dvo-kllik na Glyph) i pritisnite Ctrl+P ili Edit > Paste, zatim u meniju izaberite Element > Transformations > Transform... (Ctrl+\). U plutajućoj paleti Transform podesite Origin: Glyph Orgin, Move... X 670; Y 350, Scale.. X 50; Y 100. Zatim izaberite Glyph đ i pritisnite desni taster miša, pa iz padajućeg menia izaberite Unlink Reference. Na kraju povežite sve elemente Glyph-a đ u jedan objekat, Edit > Select > Select All (Ctrl+A), a zatim Element > Overlap > Remove Overlap (Shift+Ctrl+O).

Sada izaberite Glyph Đ (unicod 00d0), pa pritisnite desni taster miša i u padajućem meniu izaberite Copy Reference, pa pronađite unikod poziciju 0010 i u meniu izaberite Edit > Paste (Ctrl+V). Zatim proverite slova sa dijakriticima, Window > New Metrics Window (Ctrl+K).Informacije o fontu i generisanje fonta

Ako iz menia izaberite Element > Font info... (Shift+Ctrl+F) otvoriće se plutajuća paleta u kojoj možete podesiti sve što ima veze sa informacijama o fontu. Kartica Names i TTF Names, sadrže neke od osnovnih informacija pa bi (naravno ako ste dobili dozvolu od autora) trebalo da u njih unesete informacije o izmenama (Ko?, Šta? i kontakt). Nakon toga sačuvajte font u izvornom FontForge formatu *.sfd, a zatim generišite font, File > Generate Fonts (Shift+Ctrl+G). Preporuka je da font snimite u njegovom izvornom formatu npr. *.ttf u *.ttf, *,otf u *,otf, *.pfb u *.pfb, *.pfa. u *.pfa, itd.

Detaljna uputstva za FontForge pokledajte na matičnoj strani Link, ili download-ujte PDF verziju Link.Resursi

Zbirke sa besplatnim fontovima DaFont, Open Font Library, Free Font, Smeltery, ADF, Font Haus, FontStruct, Urban Fonts, The League of Moveable Type, Tipometar, itd.Napomena: Obavezno dobro proverite pod kojom licencom je objavljen font npr. Creative Commons Link1, Link2, GNU General Public License Link1, (Copyleft) Link2, itd.

Нема коментара:

Постави коментар

Популарни постови