субота, 28. новембар 2009.

Inkscape - Pseudo grb

Štit

Pre nego što počnete sa radom, otvorite Inkscape preferences, File > Inkscape preferences (Shift+Ctrl+P) i u kartici Transform čekirajte, Scale stroke width, Scale rounded corners in rectangles, Transform gradients, Transform patterns. Ovim postupkom ste definisali da sa se tokom transformacije objekta transformišu i pojedine njegove karakteristike. Zatim uključite lenjire View > Show/Hide > Rulers (Ctrl+R),i nacrtajte osu simetrije, pritisnite levi vertikalni lenjir i dok držite pritisnut taster miša, pomerite ga na centar strane. U paleti alata izaberite Pen tool tooltips: Draw Bezier curves and straight lines (Shift+F6 ili B) i nacrtajte objekat kao na slici (ili otvorite priloženi fajl start.svg). Kada nacrtate objekat u paleti alata izaberite Node tool tooltips: Edit path by nodes (F2 ili N) i zakrivite putanju. Ovo možete uraditi na dva načina, pomeranjem kotnih linija Bezijerove krive ili tako što će te uhvatiti putanju i povući je u smeru krivljenja. Izaberite nacrtanu polovinu štita i duplirajte je, Edit > Duplicate (Ctrl+D), zatim izaberite duplirani objekat i još jednom pritisnite liniju objekta. Primetićete da su se čvorovi za editovanje objekta promenuli i da se u sredini objekra pojavio mali krst. Uhvatite krstić i dok držite taster Ctrl pomerite ga tako da se poklopi sa desnom linijom objekta, zatim u meniu izaberite Object > Flip Horizontal (H), i spojite ova dva objekta Path > Union (Ctrl++). Na kraju obojite štit u RGBA 484537ff, Object > Fill and stroke (Shift+Ctrl+F), kartica Fill.Traka prvi deo

Iz palete alata izaberite Pen tool (Shift+F6 ili B) i nacrtajte liniju sa spiralnim završetkom kao na slici (ili otvorite priloženi fajl start.svg). Duplirajte liniju, Edit > Duplicate (Ctrl+D) i otvorite paletu transform, Object > Transform... (Shift+Ctrl+M). Zatim u kartici Move, upišute širinu (weight) objekta u polje Horizontal, a ispred broja dodajte zanak minus i pritisnite Apply. Izaberite pomerenu
liniju i u meniu izaberite Object > Flip Horizontal (H). Sada izaberite obe linije i spojite ih u jedan objekat, Path > Combine (Ctrl+K), pa sa alatom Node tool (F2 ili N) izaberite srednje tačke i u interaktivnom meniu pritisnite ikonicu Join selected endnodes, pa zatim ikonicu Make selected nodes symmetric. Sada smo ove dve linije spojili u jednu i primenili simetrične uglove na spojnu tačku.Traka drugi deo (Extrude i boja)

Izaberite liniju sa spiralnim krajevima, na nju primenite efekat Extrude, Effects > Generate from Path > Extrude, i u plutajućoj paleti upišite Magnitude: 44.7, Angle 90. Izaberite dobijeni objekat razgrupišite ga, Object > Ungroup (Shift+Control+G) i izbrišite startnu liniju sa spiralnim krajevima. Sada obojite objekat kao na slici (paleta boja se nalazi u priloženom fajlu start.svg). Za biranje objekata unutar grupe koristite alat Selector tool tooltips: Select and transform object (F1 ili S) sa pritisnutim tasterom Ctrl, a za kopiranje boje iz priložene palete Dropper tool tooltips: Pick colors from image (F7 ili D). Sada izaberite ceo objekat i razgrupišite ga, Object > Ungroup (Shift+Control+G), zatim objekte istih boja spojite u jedan, Path > Union (Ctrl++) kao na slici.

Traka treći deo (gradient)

Sada spojenim objektima dodelite gradiente. Zadnji plan leve spirale vertikalni gradient od RGBA 24221cff do transparencije. Prednji plan leve spirale diagonalni gradient od RGBA 918a6fff do RGBA 484537ff. Zadnji plan desne spirale diagonalni gradient od RGBA 807b62ff do RGBA 484537ff. Prednji plan dasne spirale vertikalni gradient od RGBA 807b62ff do RGBA 484537ff i na kraju centralom delu trake dodelite diagonalni gradient sa četiri čvora, prvi obojite u RGBA 484537ff, drugi RGBA 6c6753ff, treći RGBA 26241eff i četvrti RGBA 514c3fff (kao na slici). Nakon bojenja izaberite sve objekte i ukinite im okvirnu liniju, Object > Fill and Stroke (Shift+Ctrl+F) i u kartici Stroke paint izaberite ikonicu No Paint. Zatim duplirajte celu traku, a duplikat pretvorite u jedan objekat, Path > Union (Ctrl++). Novom objektu dodelite okvirnu liniju od 2.2px, i boju površine (Fill) i okvirne linije (Stroke) u RGBA 38362bff. Na kraju pomoću palete Align, Object > Align and Distribute... (Shift+Ctrl+A) poravnajte objekte kao na slici.Krila

Opet Iz palete alata izaberite Pen tool (Shift+F6 ili B) i nacrtajte trougao (kao na slici) zatim ga duplirajte Ctrl+D. Izaberite duplikat trougla i sa alatom Node tool (F2 ili N) izaberite gornji i donji čvor na levoj strani (biranje više čvorova: Shift+klik na čvor), zatim dok držite pritisnite tastere Shift+Ctrl pritiskajte taster >. Kao što vidite čvorovi se proporcionalno odmiču jedan od drugog. Sada kada imate dva različita trougla alatom Pen tool (Shift+F6 ili B) nacrtajte zakrivljene linije kao na slici (ili ih preuzmite iz fajla start.svg). Zatim izaberite trougao i kopirajte ga u clipboard, pa izaberite jednu zakrivljenu liniju. Sada otvorite plutajuću paletu Path Effects, Path > Path Effects... (Shift+Ctrl+7) i u padajućem meniju Apply New Effect izaberite Band Path i pritisnite Apply, zatim u grupi Curent Effect pritisnite ikonicu Paste path. Dobijeni objekat pretvorite u putanje, Path > Object to Path (Shift+Ctrl+C). Ovaj proces ponovite i sa ostalim krivim linijama. Na kraju rasporedite dobijene objekte kao na slici, obojite ih u crno i spojite u jedan objekat, Path > Union (Ctrl++).

Spajanje delova prvi deo (krugovi i mirorr)

Postavite krilo sa desne strane štita, i u krilo ucrtajte krugove proizvoljne veličine (kao na slici) ih obojite u RGBA 484537ff i grupišute Ctrl+G. Zatim iznad krila ucrtajte paravougaonik tako da se njegova leva strana poklapa sa centralnom simetralom štita. Sada gupišite krila krugove i pravougaonik duplirajte ih, Edit > Duplicate (Ctrl+D), zatim izaberite dupliranu grupu objekata, pa još jednom pritisnite liniju objekta. Kada se čvorovi za editovanje objekta izmene uhvatite krstić u sredini, i dok držite taster Ctrl pomerite ga da se poklopi sa levom linijom pravougaonika, zatim u meniu izaberite Object > Flip Horizontal (H).

Spajanje delova drugi deo (zvezde)

Izaberite u paleti alata Star tool tooltips: Create stars and polygons, pa u interaktivnoj paleti aktivirajte Stars instead of regular poligon sa parametrima Corners: 45, Spoke ratio: 0.283 i nacrtajte zvezdu kao na slici. Zatim obojite zvezdu u RGBA 676c53ff i primenite radijalni gradient. Po defaultu Inkscape iscrtava gradient od boje pa do transparencije. U ovom slučaju nam to ne odgovara, zato dok je izabran objekat i aktivan alat gradient pritisnite Ctrl+R.Spajanje delova treći deo (adaptacija)

Sada kada se gradient „obrnuo“, duplirajte zvezdu, smanjite je na 70% i rotirajte za 60 deg. Zatim izaberite štit duplirajte ga (Ctrl+D) i obojite u RGBA 736e58ff, pa u meniu izaberite Path > Dinamic Offset (Ctrl+J), a dobijeni čvor povucite ka centru objekta. Ponovite ovaj proces sa štitom još jednom i dobijenom objektu dodelite vertikalni gradient od RGBA 918b6fff do transparencije. Zatim opet duplirajte dobijeni objekat i ucrtajte pravougaonik čija se leva ivica poklapa sa sredinom štita, i na kraju ga oduzmite od smanjenog duplikata štita, Path > Division (Ctrl+/). Dobijenoj polovini štita dodelite gradient od bele do transparencije i u kartici Fill (Shift+Ctrl+F) postvite opacity na 14%. Na kraju Vam još preostaje uklopite traku sa ostalim delovima (kao na slici).Download

Нема коментара:

Постави коментар

Популарни постови